Veelgestelde vragen

 

Vragen en antwoorden over Postcodeprojecten

Als lokale energiecoöperatie realiseert Energie Pioniers Noordoostpolder (EPN) postcoderoosprojecten binnen de gemeente Noordoostpolder. Op deze pagina leggen we in een aantal vragen en antwoorden uit wat deze projecten inhouden en wat dat voor u als deelnemer betekent. Hoewel we geprobeerd hebben om zo veel mogelijk informatie te geven, kunnen we ons voorstellen dat u nog met bepaalde vragen zit. In dat geval aarzel niet en zet uw vraag op de contactpagina van onze website; wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 

1. Wat is een Postcoderoos?

De naam postcoderoos heeft te maken met de locatie van de zonnepanelen installatie. Bewoners die in het zelfde 4–cijferige postcodegebied wonen en bewoners in de direct daaraan grenzende postcodegebieden kunnen deelnemen in het project. De locatie van de installatie is als het ware het hart van de “roos” terwijl de direct aangrenzende postcodegebieden de bladeren vormen. Hoewel in het spraakgebruik de term postcoderoos-project inmiddels ingeburgerd is geraakt, is de bij wet vastgelegde naam “Regeling Verlaagd Tarief”. De regeling heeft betrekking op het tarief van de Energiebelasting over stroom en gas.

2. Wat is het doel van deze regeling?

Het doel is om te voldoen aan de nationale en internationale doelstellingen op het gebied van duurzame energie. De regeling wil inwoners stimuleren om gezamenlijk te investeren in de opwekking van duurzame energie.

3. Wat is de oorsprong van de regeling?

Postcoderoosprojecten zijn ontstaan als onderdeel van het SER Nationale Energie Akkoord. Dit akkoord tussen de overheid en een groot aantal organisaties werd in 2013 gesloten om het gebruik van duurzaam opgewekte energie te stimuleren.

4. Wie kan er aan de regeling meedoen?

De regeling is specifiek ontwikkeld voor particulieren en klein zakelijke afnemers. Voor deze laatste groep geldt de beperking dat hun aandeel in het postcodeproject niet groter mag zijn dan 20% van de totale investering.

5. Wie mag de regeling uitvoeren?

In de wet is de uitvoering van de regeling voorbehouden aan lokale energiecoöperaties of verenigingen van eigenaren van appartementencomplexen (VVE). Deze informatie gaat hier alleen verder voor de coöperaties en niet voor de VVE’s De coöperatie is volgens de wet de juridische eigenaar van de zonnepaneleninstallatie.

6. Hoe werkt de regeling?

Een aantal bewoners, georganiseerd in een coöperatie, schaft gezamenlijk zonnepanelen aan en plaatst die op een ander dan hun eigen dak. Dit kan bijvoorbeeld het dak van een grote landbouwschuur, bedrijf of gemeentelijk gebouw zijn. Naast de aanschaf is ook de exploitatie van de installatie een verantwoordelijkheid van de coöperatie

7. Moet ik eerst zelf een coöperatie oprichten?

Energie Pioniers Noordoostpolder heeft haar coöperatie zodanig ingericht dat een nieuw postcoderoosproject met nieuwe deelnemers direct kan worden gestart. Elk nieuw postcoderoosproject wordt een zg. satellietcoöperatie binnen Energie Pioniers Noordoostpolder. De relatie tussen deze satellietcoöperatie en Energie Pioniers Noordoostpolder wordt geregeld via statuten en een huishoudelijk reglement.

8. Wat levert de regeling mij op?

Deze regeling zorgt ervoor dat u gedurende 15 jaar het bedrag van de energiebelasting op uw stroomverbruik terug ontvangt. De energiebelasting bedraagt op dit moment ongeveer 12 eurocent per kW/uur.

9. Wat krijg ik van de verkochte energie op mijn rekening gestort?

De satelietcoöperatie krijgt, als eigenaar van de installatie, de verkoopopbrengst van de door de zonnepanelen opgewekte energie. De prijs hiervan is afhankelijk van de marktontwikkelingen; in onze calculaties gaan wij uit van een verkoopprijs van 4 eurocent per kW/uur (de zogenaamde “kale” stroomprijs). De opgerichte satelietcoöperatie is verantwoordelijk voor de afrekening van de opbrengsten. De jaarlijkse kosten worden hiervan afgetrokken. De deelnemers (leden van de coöperatie) bepalen aan het eind van het jaar wat met eventueel resterende gelden gaat gebeuren.

10. Hoeveel moet ik investeren?

Dat hangt grotendeels van uzelf af. Als lokale coöperatie vinden wij dat iedereen moet kunnen deelnemen, al was het maar met een paneel. Verder is het van belang om naar uw privé stroomverbruik te kijken. Het is namelijk niet verstandig om met meer panelen deel te nemen dan u privé verbruikt.

Een (reken)voorbeeld om dit toe te lichten: Stel uw privé stroomverbruik is 2000 kW/uur per jaar. U wilt in het project deelnemen met 8 panelen. Per paneel is de opbrengst 250 kW/uur per jaar; in totaal leveren de 8 panelen dus 2000 kWh/uur per jaar op (gelijk aan uw privé verbruik). Over deze 2000 kWh/uur ontvangt u de energiebelasting (€ 0.12) terug; dus 2000 x € 0,12 = € 240, - per jaar. Als u met 10 panelen zou deelnemen (dus met een opbrengst van 10 x 250 kW/uur = 2500 kW/uur per jaar) dan geldt de regeling niet voor de 500 kW/uur boven uw privé verbruik.

11. Wat kost een zonnepaneel?

De kosten van een zonnepaneel hangen af van verschillende factoren waaronder de omvang van het project. Hoe meer panelen in een project geplaatst kunnen worden hoe lager de kosten per paneel, en daarmee het totale investeringsbedrag van de installatie wordt. Hoewel de prijs per paneel per project dus kan variëren, gaan wij uit van circa € 275,- tot € 300 (incl. BTW) dit is ook gebaseerd op onze ervaring met de eerdere projecten.

12. Wat is de “terugverdientijd” van mijn investering?

Dit is afhankelijk van diverse factoren waarvan de belangrijkste zijn:

  • de hoogte van de investering
  • de hoogte van de jaarlijkse exploitatiekosten
  • de terug te ontvangen energiebelasting
  • de ontwikkeling van de “kale” stroomprijs

Op basis van voorzichtige aannames en verschillende calculaties die wij hebben uitgevoerd zal uw investering tussen de 8 à 10 jaar zijn terugverdiend.

13. Kunnen deze opbrengsten voor die periode worden gegarandeerd, gelet op de veranderingen? Bijvoorbeeld voorstellen om de energiebelasting op elektriciteit te verlagen?

De regering heeft toegezegd dat de veranderingen van de energiebelasting geen effect mogen hebben op het rendement en terugverdientijd van zonnepanelen. Wij vertrouwen erop dat dit ook geldt voor de postcoderoosprojecten.

14. Wie zorgt voor de plaatsing en onderhoud van de panelen?

De Satelietcoöperatie, onder hoede van Energie Pioniers Noordoostpolder, zorgt voor de realisatie en plaatsing en het onderhoud van de zonnepanelen en installatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van lokale ondernemers die bewezen hebben deze projecten op goede en betrouwbare wijze te kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt u als deelnemer ontzorgd en draagt Energie Pioniers Noordoostpolder bij aan de lokale werkgelegenheid.

15. Moet ik lid worden van Energie Pioniers Noordoostpolder?

Als deelnemer in het project wordt u automatisch lid van Energie Pioniers Noordoostpolder. U wordt uitgenodigd voor de bijeenkomsten en ledenvergaderingen van Energie Pioniers Noordoostpolder en heeft de mogelijkheid uw meningen en wensen op het gebied van het te voeren beleid naar voren te brengen. Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

16. Hoe ontvang ik de energiebelasting terug?

De satelietcoöperatie stelt, na afloop van het productiejaar, per deelnemer een verklaring op voor uw energieleverancier. Op basis daarvan zal uw energieleverancier bij de jaarlijkse eindafrekening de energiebelasting voor uw aandeel in het project aan u terugbetalen c.q. in mindering brengen op uw jaarafrekening.
NB. Er is (nog) geen wettelijke verplichting voor energiemaatschappijen om die terugbetaling te doen. Daarom is het verstandig na te gaan of “uw energiemaatschappij” meewerkt aan deze regeling.

17. Moet ik van energieleverancier veranderen?

Nee dat is geen verplichting. Wel stellen wij het als lokale coöperatie op prijs als u via Energie Pioniers Noordoostpolder klant wordt van de leverancier waarmee wij het postcoderoosproject realiseren, namelijk Energie VanOns (voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam NLD).

18. Waarom heeft Energie Pioniers Noordoostpolder een overeenkomst met Energie VanOns?

Voor Energie Pioniers Noordoostpolder zijn er een aantal redenen om aan te sluiten bij Energie VanOns, de belangrijkste zijn:

  • De elektriciteit die Energie VanOns levert is 100% duurzaam en uitsluitend opgewekt in de noordelijke regio.
  • Als lid van Energie VanOns krijgt Energie Pioniers Noordoostpolder een jaarlijkse vergoeding voor iedere klant. Hierdoor kunnen wij onze werkzaamheden blijven realiseren en lokale projecten ondersteunen. 
  • Energie VanOns ondersteunt Energie Pioniers Noordoostpolder bij het uitvoeren van de postcoderoosprojecten.
  • U bent bij Energie VanOns verzekerd van een vlotte afhandeling van de teruggave van de energiebelasting.

19. Wie is verantwoordelijk voor de exploitatie?

De Satelietcoöperatie is juridisch eigenaar van de zonnepaneleninstallatie en draagt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie en beheer van de installatie gedurende de looptijd van het project (15 jaar). Er is echter een directe lijn tussen de besturen van de Satelliet en Energie Pioniers Noordoostpolder. In die rol houdt Energie Pioniers Noordoostpolder “toezicht” op onderhouds- en verzekeringsovereenkomsten, om de goede werking van de installatie te verzekeren en de jaarrekeningen.

20. Ik heb al zonnepanelen op mijn eigen dak. Kan ik die inbrengen in het project?

Nee, dat is niet toegestaan. De regeling schrijft voor dat de installatie over 1 zuivere terugleveraansluiting moet beschikken waarop geen saldering met het verbruik mag plaatsvinden.

 

21. Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Als uw verhuizing plaatsvindt binnen een van de postcodegebieden van het project, heeft dit geen gevolgen voor uw deelname. Verhuist u naar een ander postcodegebied dan kunt u niet langer deelnemen in het project*. In dat geval voorziet het huishoudelijk reglement van de Satelietcoöperatie wat met uw panelen kan/zal gebeuren.

22. Kan ik om andere redenen stoppen met deelname?

Ja, dat is mogelijk. Wel moeten daarbij een paar spelregels in acht genomen te worden. Deze worden vastgelegd in de statuten en/of het huishoudelijk reglement.

 

23. Hoe wordt het eigendom van de panelen op andermans dak gegarandeerd?

Om ervoor te zorgen dat de installatie daadwerkelijk eigendom blijft van de coöperatie en niet van de eigenaar van het gebouw waarop ze geplaatst zijn, sluit de coöperatie, via een notariële akte, een “recht van opstal” af met de eigenaar van het gebouw.

 

23. Hoe wordt het eigendom van de panelen op andermans dak gegarandeerd?

Om ervoor te zorgen dat de installatie daadwerkelijk eigendom blijft van de coöperatie en niet van de eigenaar van het gebouw waarop ze geplaatst zijn, sluit de coöperatie, via een notariële akte, een “recht van opstal” af met de eigenaar van het gebouw.


 

Tenslotte nog even dit...

a.    Postcoderoosprojecten en klimaatdoelstellingen
Postcoderoosprojecten zijn een aantrekkelijke mogelijkheid om bij te dragen aan een beter leefklimaat voor u en uw (klein-)kinderen. De opwarming van de aarde als gevolg van het verstoken van fossiele brandstoffen als steenkool, aardolie en -gas heeft grote schadelijke effecten op tal van plekken op de wereld. Nederland heeft nog een grote inhaalslag te maken om haar afspraken op het gebied van duurzame energie waar te maken. Postcoderoosprojecten helpen daarbij!
 
b.    Rendement en risico
Investeren in duurzaamheid kent vele motieven. Uiteraard speelt geld daarbij een rol. Vergelijk het rendement op deelname in een postcoderoosproject eens met het rendement op uw spaargeld: u zult verrast zijn!

 

We kunnen geen jaren vooruitkijken en alle risico’s uitsluiten. Risico’s die we niet kunnen uitsluiten zijn o.a.: effecten van politieke onrust in de wereld, schommelingen van de energieprijzen en grondstoffen, en politieke beslissingen over de hoogte van de energiebelasting. 

De Regeling Verlaagd Tarief voor uw belastingvoordeel is vanaf realisatie voor 15 jaar gegarandeerd.

Deelname aan de Regeling Verlaagd Tarief valt buiten het toezicht van de AFM.


c.    Lokale werkgelegenheid
Bij de realisatie van postcoderoosprojecten maakt Energie Pioniers Noordoostpolder gebruik van lokale bedrijven en organisaties. Hierdoor draagt u bij aan een gezond economisch klimaat in onze gemeente.
 
d.    Energie van de polder, door de polder, voor de polder
Het motto van onze coöperatie! Samen aan het werk voor een energieneutrale energiehuishouding in Noordoostpolder.

Top <h4>energiepioniers-nop.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/over-ons">Over ons</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/waarom-epn">Waarom EPN</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/wat-doet-epn-en-hoe">Wat en hoe</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/organisatie">Organisatie</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/video">Video</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/projecten">Projecten</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/postcoderoos">Postcoderoos</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/vragen">Veelgestelde vragen</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/flextore">FleXtore</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/doe-mee">Doe mee</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/klant-worden">Klant worden</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/aanmelden-postcoderoos">Aanmeldformulier Postcoderoos</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/lid-worden">Lid worden</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/meer-info">Meer info</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/partners-epn">Partners EPN</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/de-column-van">De column van...</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/ideeenbus">Ideeenbus</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/adresgegevens">Adresgegevens</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/nieuwsbrief">Nieuwsbrief</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/contactformulier">Contactformulier</a></li> <li><a href="https://www.energiepioniers-nop.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>