Postcoderoos

 

Wat is een postcoderoosproject?

Stel..., u bezit een eigen woning of bent huurder van een woning, maar:

 • Uw woning heeft geen eigen dak, of
 • Uw dak staat niet op het zuiden, of
 • Uw dak heeft hinder van schaduw door omliggende gebouwen of bomen, of
 • U vindt zonnepanelen op uw dak niet mooi staan, of
 • U heeft geen zin in al die rompslomp van bestellen en plaatsen van zonnepanelen, of
 • U vindt de kosten van een eigen installatie te hoog, of
 • ???

dan is meedoen aan een postcoderoosproject voor u een aantrekkelijke mogelijkheid!

In een Postcoderoosproject investeert u samen met anderen in een zonnepanelen installatie op een ander gemeenschappelijk dak (bijvoorbeeld van een landbouwschuur, groot bedrijf, openbaar gebouw, etc).

Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden van postcoderoosprojecten, hoe wij als lokale duurzame energiecoöperatie de projecten organiseren, en wat dat voor u inhoudt.

Regeling Verlaagd Tarief
Onder deze naam zijn postcoderoos projecten wettelijk vastgelegd. Het tarief wat hier bedoeld wordt is het tarief van de Energiebelasting. Dit tarief wordt door de overheid jaarlijks vastgesteld en vormt een belangrijk deel van het energietarief dat u betaalt voor uw stroom.

De energiebelasting voor particuliere en klein zakelijke aansluitingen bedraagt zo’n 12 eurocent (incl. BTW) per afgenomen kWh. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt circa 3200 kWh per jaar en betaalt dan ongeveer € 384,- aan energiebelasting.

Om de opwekking van duurzame energie te stimuleren is in het kader het SER Nationale Energie Akkoord uit 2013 deze regeling geïntroduceerd. In het begin kwam deze regeling moeilijk van de grond door allerlei beperkingen. Zo was er bijvoorbeeld sprake van een korting van slechts 7,5 eurocent per kWh; hierdoor was het praktisch onmogelijk om een positief financieel resultaat te behalen. Na ingrijpen door de Tweede Kamer werd ingestemd met een volledige teruggave van de energiebelasting, ongeacht de hoogte van die belasting. Dit en de voortdurend lager wordende kosten van zonnepanelen maken postcoderoosprojecten tegenwoordig financieel interessant.

 

Vragen en antwoorden over Postcodeprojecten

Als lokale energiecoöperatie realiseert Energie Pioniers Noordoostpolder (EPN) postcoderoosprojecten binnen de gemeente Noordoostpolder. Op deze pagina leggen we in een aantal vragen en antwoorden uit wat deze projecten inhouden en wat dat voor u als deelnemer betekent. Hoewel we geprobeerd hebben om zo veel mogelijk informatie te geven, kunnen we ons voorstellen dat u nog met bepaalde vragen zit. In dat geval aarzel niet en zet uw vraag op de contactpagina van onze website; wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
 

1. Wat is een Postcoderoos?

De naam postcoderoos heeft te maken met de locatie van de zonnepanelen installatie. Bewoners die in het zelfde 4–cijferige postcodegebied wonen en bewoners in de direct daaraan grenzende postcodegebieden kunnen deelnemen in het project. De locatie van de installatie is als het ware het hart van de “roos” terwijl de direct aangrenzende postcodegebieden de bladeren vormen.
Hoewel in het spraakgebruik de term postcoderoos-project inmiddels ingeburgerd is geraakt is de bij wet vastgelegde naam “Regeling Verlaagd Tarief”. De regeling heeft dus betrekking op het tarief van de Energiebelasting over stroom en gas.

2. Wat is het doel van deze regeling?

Het doel is om te voldoen aan de nationale en internationale doelstellingen op het gebied van duurzame energie. De regeling beoogt inwoners te stimuleren om gezamenlijk te investeren in de opwekking van duurzame energie.

3. Wat is de oorsprong van de regeling?

Postcoderoosprojecten zijn ontstaan als onderdeel van het SER Nationale Energie Akkoord. Dit akkoord tussen de overheid en een groot aantal organisaties werd in 2013 gesloten om het gebruik van duurzaam opgewekte energie te stimuleren.

4. Wie kunnen er aan de regeling meedoen?

De regeling is specifiek ontwikkeld voor particulieren en klein zakelijke afnemers. Voor deze laatste groep geldt wel de beperking dat hun aandeel in het postcodeproject niet groter mag zijn dan 20% van de totale investering.

5. Wie mag de regeling uitvoeren?

In de wet is de uitvoering van de regeling voorbehouden aan lokale energiecoöperaties of verenigingen van eigenaren (VVE) van appartementencomplexen. De coöperatie of VVE wordt door de wet gezien als de juridische eigenaar van de zonnepaneleninstallatie.

6. Hoe werkt de regeling?

Een aantal bewoners, georganiseerd in een coöperatie schaffen gezamenlijk zonnepanelen aan en plaatsen die op een ander dan hun eigen dak. Dit kan bijvoorbeeld het dak van een grote landbouwschuur, bedrijf of gemeentelijk gebouw zijn. Naast de aanschaf is ook de exploitatie van de installatie een verantwoordelijkheid van de coöperatie.

7. Moet ik eerst zelf een coöperatie oprichten?

Nee, EPN heeft haar coöperatie zodanig ingericht dat een nieuw postcoderoosproject direct kan worden gestart. Elk nieuw postcoderoosproject wordt een zg. satellietcoöperatie binnen EPN. De relatie tussen deze satellietcoöperatie en EPN wordt geregeld via een huishoudelijk reglement.

8. Wat levert de regeling mij op?

Deze regeling zorgt ervoor dat u gedurende 15 jaar het bedrag van de energiebelasting op uw stroomverbruik terug ontvangt. De energiebelasting bedraagt ongeveer 12 eurocent per kW/uur (incl. BTW).
Daarnaast ontvangt de coöperatie als eigenaar van de installatie de verkoopopbrengst van de door de zonnepanelen opgewekte energie. De prijs hiervan is afhankelijk van de marktontwikkelingen; in onze berekeningen gaan wij uit van een verkoopprijs van 4 eurocent per kW/uur (de zogenaamde “kale” stroomprijs).

9. Hoe veel moet ik investeren?

Dat hangt grotendeels van uzelf af. Als lokale coöperatie vinden wij dat iedereen moet kunnen deelnemen, al was het maar met een paneel. M.a.w. de minimuminvestering is 1 paneel. Verder is het van belang om even naar uw privé stroomverbruik te kijken. Het is namelijk niet verstandig om met meer panelen deel te nemen dan u privé verbruikt.
Even een voorbeeld om dit toe te lichten:
Stel uw privé stroomverbruik is 2000 kW/uur per jaar. U wilt in het project deelnemen met 8 panelen. Per paneel is de opbrengst 250 kW/uur per jaar; in totaal leveren de 8 panelen dus 2000 kWh/uur per jaar op (gelijk aan uw privé verbruik). Over deze 2000 kWh/uur ontvangt u de energiebelasting (12 eurocent) terug; dus 2000 x € 0,12 = € 240, - per jaar.
Zou u met 10 panelen deelnemen (dus met een opbrengst van 10 x 250 kW/uur = 2500 kW/uur per jaar) dan geldt de regeling niet voor de 500 kW/uur boven uw privé verbruik.

10. Wat kost een zonnepaneel?

De kosten van een zonnepaneel hangen met name af van de omvang van het project. Hoe meer panelen in een project geplaatst kunnen worden hoe lager de kosten per paneel, en daarmee het totale investeringsbedrag van de installatie wordt.
Hoewel de prijs per paneel dus per project kan varieren gaan wij uit van circa € 275,- (incl. BTW)

11. Wat is de “terugverdientijd” van mijn investering?

Dit is afhankelijk van diverse factoren waarvan de belangrijkste zijn:

 • de hoogte van de investering
 • de hoogte van de exploitatiekosten
 • de terug te ontvangen energiebelasting
 • de ontwikkeling van de “kale” stroomprijs

Op basis van voorzichtige aannames en verschillende calculaties die wij hebben uitgevoerd zal uw investering ergens tussen de 8 – 10 jaar zijn terugverdiend. De resterende jaren van de looptijd (tot 15 jaar) zijn dan pure winst!

12. Wie zorgt voor de plaatsing en onderhoud van de panelen?

Als lokale coöperatie zorgt EPN voor de realisatie en plaatsing en het onderhoud van de zonnepanelen en installatie.
Wij maken hierbij gebruik van lokale ondernemers die bewezen hebben deze projecten op goede en betrouwbare wijze te kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt u als deelnemer ontzorgd en draagt EPN bij aan de lokale werkgelegenheid.

13. Moet ik lid worden van EPN?

Als deelnemer in het project wordt u automatisch lid van EPN. U wordt uitgenodigd voor de bijeenkomsten en ledenvergaderingen van EPN en heeft de mogelijkheid uw meningen en wensen op het gebied van het te voeren beleid naar voren te brengen. Aan dit lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

14. Hoe ontvang ik de energiebelasting terug?

Bij wet is vastgelegd dat elke energieleverancier in Nederland verplicht is om mee te werken aan de uitvoering van de regeling. EPN stelt per deelnemer een verklaring op voor uw energieleverancier op basis waarvan uw leverancier bij de jaarlijkse eindafrekening de energiebelasting voor uw aandeel in het project aan u terug betaalt c.q. in mindering brengt op uw jaarafrekening.

15. Moet ik van energieleverancier veranderen?

Nee, dat is geen verplichting. Energieleveranciers zijn verplicht mee te werken aan de uitvoering van deze regeling (het terug betalen van de Energiebelasting)
Wel blijkt in de praktijk dat sommige leveranciers terughoudend zijn om dit te doen.
Wel stellen wij het als lokale coöperatie op prijs als u wilt overwegen om via EPN klant te worden van de leverancier waarmee wij het postcoderoosproject realiseren, namelijk NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam).

16. Waarom heeft EPN een overeenkomst met NLD?

Voor EPN zijn er een aantal redenen om aan te sluiten bij NLD, de belangrijkste zijn:

 • De elektriciteit die NLD levert is 100% duurzaam en uitsluitend opgewekt in de noordelijke regio.
 • Als lid van NLD krijgt EPN een jaarlijkse vergoeding voor iedere klant. Hierdoor kunnen wij postcodeprojecten blijven realiseren
 • NLD ondersteunt EPN bij het uitvoeren van de postcoderoosprojecten.
 • U bent verzekerd van een vlotte afhandeling van de teruggave van de energiebelasting. 

17. Wie is verantwoordelijk voor de exploitatie?

EPN is als lokale energiecoöperatie juridisch eigenaar van de zonnepaneleninstallatie en draagt de verantwoordelijkheid voor de exploitatie en beheer van de installatie gedurende de looptijd van het project (15 jaar). In die rol sluit EPN onderhouds- en verzekeringsovereenkomsten af om de goede werking van de installatie te verzekeren.

18. Ontvang ik ook de verkoopopbrengst van de zonnepanelen?

Nee, althans niet als individuele deelnemer. EPN heeft overeenkomsten met Noordelijk Lokaal Duurzaam gesloten voor de verkoop van de opgewekte stroom van de installatie. Deze opbrengst wordt uitgekeerd aan de satellietcooperatie. Het bestuur van de satellietcooperatie is binnen zekere grenzen vrij om te besluiten wat er met die opbrengst gedaan wordt.

19. Ik heb al zonnepanelen op mijn eigen dak. Kan ik die inbrengen in het project?

Nee, dat is niet toegestaan. De regeling schrijft voor dat de installatie over 1 zuivere terugleveraansluiting moet beschikken waarop geen saldering met het verbruik mag plaatsvinden.

20. Wat gebeurt er als ik ga verhuizen?

Als uw verhuizing plaatsvindt binnen een van de postcodegebieden van het project, heeft dit geen gevolgen voor uw deelname. Verhuist u naar een ander postcodegebied dan kunt u niet langer deelnemen in het project. In dat geval voorziet een terugkoopregeling in de overname van uw panelen door de coöperatie, die vervolgens de hierdoor vrijgekomen panelen zal aanbieden aan andere belangstellenden.

21. Kan ik om andere redenen stoppen met deelname?

Ja, dat is mogelijk. Wel moeten daarbij een paar spelregels in acht genomen te worden.

 • Ten eerste verwachten wij van degene die wil stoppen een tijdige aanzegging hiervan: Een aankondiging 6 maanden voor het moment van stoppen.
 • Ook gaan wij ervan uit dat degene die wenst te vertrekken uit het project een inspanning doet om zijn panelen onder te brengen bij anderen. Dit kunnen ofwel bestaande deelnemers zijn of personen die nog niet deelnemen in het project. Mocht dit niet lukken dan neemt EPN de betreffende panelen over tegen een vooraf bepaalde boekwaarde.

22. Hoe wordt het eigendom van de panelen op andermans dak gegarandeerd?

Om de panelen van de installatie af te zonderen van de eigendom van het gebouw waarop ze geplaatst zijn, sluit EPN een “recht van opstal” af met de eigenaar van het gebouw. Dit is een zakelijk recht waardoor de eigendom van de panelen gegarandeerd wordt voor de coöperatie. Deze overeenkomst wordt in een notariële akte vastgelegd.
 
Tenslotte nog even dit ………
 
    1.    Postcoderoosprojecten en klimaatdoelstellingen.
 
Postcoderoosprojecten zijn een aantrekkelijke mogelijkheid om bij te dragen aan een beter leefklimaat voor u en uw (klein-)kinderen. De opwarming van de Aarde als gevolg van het verstoken van fossiele brandstoffen als steenkool, aardolie en –gas heeft grote schadelijke effecten op tal van plekken op de wereld. Nederland heeft nog een grote inhaalslag te maken om haar afspraken op het gebied van duurzame energie waar te maken. Postcoderoosprojecten helpen daarbij!
 
    1.    Rendement
 
Investeren in duurzaamheid kent vele motieven. Uiteraard speelt geld daarbij een rol. Vergelijk het rendement op deelname in een postcoderoosproject eens met het rendement op uw spaargeld; u zult verrast zijn!
 
    1.    Lokale werkgelegenheid
 
Bij de realisatie van postcoderoosprojecten maakt EPN gebruik van lokale bedrijven en organisaties. Hierdoor draagt u bij aan een gezond economisch klimaat in onze gemeente.
 
    1.    Energie van de polder, door de polder, voor de polder.
 
Het motto van onze coöperatie! Samen aan het werk voor een energieneutrale energiehuishouding in Noordoostpolder.

Geinteresseerd geraakt in postcoderoosprojecten?
Laat het ons weten via het aanmeldformulier op deze site.

AANMELDEN POSTCODEROOS

 

 

Top <h4>energiepioniers-nop.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/over-ons">Over ons</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/waarom-epn">Waarom EPN</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/visie">Visie</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/organisatie">Organisatie</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/albert-klein-tijssink">Albert Klein Tijssink</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/jos-van-campen">Jos van Campen</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/henk-tiesinga">Henk Tiesinga</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/fokke-hoekstra">Fokke Hoekstra</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/judo-bakker">Judo Bakker</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/frank-hop">Frank Hop</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/video">Video</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/projecten">Projecten</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/postcoderoos">Postcoderoos</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/power">Power</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/flextore">Flextore</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/vragen">Vragen</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/doe-mee">Doe mee</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/klant-worden">Klant worden</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/aanmelden-postcoderoos">Aanmeldformulier Postcoderoos</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/lid-worden">Lid worden</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/meer-info">Meer info</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/partners-epn">Partners EPN</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/de-column-van">De column van...</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/in-het-nieuws">In het nieuws</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/agenda">Agenda</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/ideeenbus">Ideeenbus</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/adresgegevens">Adresgegevens</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/nieuwsbrief">Nieuwsbrief</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/contactformulier">Contactformulier</a></li> <li><a href="http://www.energiepioniers-nop.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>